RAZVID MEDIJEV

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin zaradi vpisa v razvid medijev medij priglasiti pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za kulturo).

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida medijev je Zakon o medijih in Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev.

Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad medijsko krajino ter strukturo in lastništvom izdajateljev medijev v Republiki Sloveniji.

Vpis v razvid medijev

V razvid medijev so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o medijih.

Izdajatelj medija mora priglasiti medij za vpis v razvid pri pristojnem ministrstvu pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid. Razvid je voden v obliki računalniške baze podatkov.

Navodila za prijavo medija v razvid medijev

Pravne podlage:

1. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16)
2. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS)
3. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01 in 94/02; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)
4. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02)
5. Uredba o merilih oz. pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01)
6. Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT).

Spoštovani!

V nadaljevanju vam posredujemo seznam podatkov in prilog, ki jih morate po veljavni zakonodaji predložiti Ministrstvu za kulturo RS kot registrskemu organu, za prijavo medija v razvid medijev.

Podatki:
(drugi odstavek 12. člena ZMed ter 2. in 3. člen Pravilnika, pri čemer Pravilnik natančneje opredeljuje oz. določa vsebino posameznih podatkov) 
• ime medija 
• ime in priimek ter stalno bivališče oziroma firma in sedež izdajatelja 
• odgovorna oseba izdajatelja, če je izdajatelj pravna oseba 
• zvrst in časovni interval razširjanja medija 
• ime in priimek odgovornega urednika 
• sedež uredništva oz. odgovornega urednika 
• način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin 
• jezik razširjanja programskih vsebin 
• viri in način financiranja 
• podatki o osebah, ki imajo najmanj 5% lastniški ali upravljalski delež oz. delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa

Priloge:
 
1. DOKAZILO O VPISU V SODNI REGISTER , razen kadar je izdajatelj ustanovljen oziroma deluje na podlagi zakona (v tem primeru k vlogi za vpis priloži kopijo objave v uradnem listu ali navede št. uradnega lista, v katerem je mogoče to objavo najti) oz. v primeru, da je izdajatelj ustanovljen na podlagi drugega predpisa, ki ne zahteva vpisa v sodni register (v tem primeru priloži kopijo dokumenta o registraciji, npr. s.p.: priglasitveni list, društva: odločbo vpisu v register društev, …). Glej tretji odstavek 12. člena ZMed in prvi odstavek 4. ter 5. člena Pravilnika.

2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA , ki je v skladu z ZMed in Pravilnikom. Pravilnik v drugem odstavku 5. člena določa, da je temeljni pravni akt izdajatelja pravni akt, ki ga sprejme najvišji organ izdajatelja in v katerem poleg prvin svoje organiziranosti in delovanja kot pravnega subjekta ureja tudi vprašanja, ki jih določa ZMed (statut, družbena pogodba, pravila ...).
To so predvsem vprašanja, ki se nanašajo na način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, sestava uredništva, osnovna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva idr. (posebej členi 18 – 20 ZMed).

3. PROGRAMSKA ZASNOVA , ki je v skladu z ZMed (tretji odstavek 12. člena ZMed, 17. člen ZMed in 6. člen Pravilnika). V programski zasnovi mora izdajatelj določiti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija.

Programska zasnova radijskega in televizijskega programa  mora vsebovati tudi  programsko shemo  (17. člen ZMed in 6. člen Pravilnika). 
V programski shemi mora izdajatelj radijskega oz. televizijskega programa navesti:
• vrsti programskih vsebin oz. njihovo razvrstitev v posamezne sklope; glej 17. člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Pravilnik o merilih za opredelitev lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02) 
• predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi vsebinskimi sklopi, glej 17. člen ZMed, 6. člen Pravilnika
• predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin; glej 17. člen, 93.-99. člen ZMed, 27.-32. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika 
• obseg programskih vsebin lastne produkcije; glej 17. člen, 67. člen in 85. člen člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije

Izdajatelj televizijskega programa mora v programski shemi določiti tudi:
• predviden obseg slovenskih avdiovizualnih del in produkcije slovenskih avdiovizualnih del (glej 17. člen, 68. člen in 87. člen ZMed, 6. člen Pravilnika ter Uredbo o merilih oz. pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del)
• izhodiščni delež evropske avdiovizualne produkcije (glej 17. člen ZMed, 16. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika) in evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (glej 17. člen ZMed, 17. člen ZAvMS ter 6. člen Pravilnika), razen izjem, določenih v ZAvMS.

Programske zasnove  k predlogu za vpis v razvid medijev  ni potrebno  priložiti izdajatelju televizijskega programa, namenjenega izključno oglaševanju oz. televizijski prodaji ali samooglaševanju, kot določen v ZAvMS.

4. Izdajatelj RADIJSKEGA ali TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA  mora k vlogi za vpis v razvid medijev priložiti kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu (tretji odstavek 12. člena ZMed in drugi odstavek 4. člena Pravilnika), t.j. Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – SAZAS, Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije – ZAMP in Zavod IPF. – Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, oz. dokazilo o položitvi zneska, ki ga po tarifi zaračunava posamezna kolektivna organizacija, na račun posamezne kolektivne organizacije ali pri sodišču oziroma notarju (drugi odstavek 158. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS. št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in št. 68/08)).

5. DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE : V skladu z določili ZUT se za vlogo in odločbo plača upravna taksa po tar. št. 1 in 3 v znesku  22,60 EUR , razen izjem, ki po določilih 23. člena ZUT takse ne plačujejo, in izjem, ki so po določilih 24. člena ZUT oproščeni plačila takse.

Takso plačate na vplačilni račun:  01100-1000315637sklic na številko 11 33405-7111002-33400114 . Prejemnik: račun upravnih taks RS, namen: TAXS.

Izdajatelj, ki vpisuje v razvid več medijev hkrati, mora takso plačati za vsak posamezni medij, ki ga vpisuje.

Več informacij glede vpisa v razvid:

Branko Jezovšek

tel.: +386 1 369 59 83

e-pošta:  branko.jezovsek(at)gov.si

Dokumenti, ki urejajo to področje

Zakon o medijih 

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite prijavni elektronski obrazec

- izpolnjen obrazec natisnite s pritiskom na gumb "Ustvari vlogo za vpis", ga nato podpišite in ožigosajte

2. korak

Podpisanemu in ožigosanemu prijavnemu obrazcu priložite obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v sodni register

- temeljni pravni akt izdajatelja

- programska zasnova

- izdajatelj radijskega in televizijskega programa

- dokazilo o plačilu upravne takse

Podrobno o prilogah in dodatna navodila za prijavo medija.

3. korak

- dokumente pošljite priporočeno na sedež Ministrstva za kulturo

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite prijavni elektronski obrazec

- izpolnjen obrazec natisnite s pritiskom na gumb "Ustvari vlogo za vpis", ga nato podpišite in ožigosajte

2. korak

Podpisanemu in ožigosanemu prijavnemu obrazcu priložite obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v sodni register

- temeljni pravni akt izdajatelja

- programska zasnova

- izdajatelj radijskega in televizijskega programa

- dokazilo o plačilu upravne takse

Podrobno o prilogah in dodatna navodila za prijavo medija.

3. korak

- dokumente prinesete osebno na sedež Ministrstva za kulturo

RAZVID SAMOSTOJNIH NOVINARJEV

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida samostojnih novinarjev medijev sta

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v Razvid samostojnih novinarjev. Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev, zaporedni številki vpisa in datumu vpisa, se v razvidu samostojnih novinarjev vodijo kot javna knjiga in so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.

Vpis v razvid v razvid samostojnih novinarjev

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da:

- niso v delovnem razmerju (za več kot polovični delovni čas);

- ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti.

Postopke za vpis v razvid samostojnih novinarjev vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.

Izbris iz razvida samostojnih novinarjev

Postopek

Samostojnega novinarja se na njegovo zahtevo lahko izbriše iz razvida novinarjev.

Če statusa samostojnega novinarja ne želite več, izpolnite obrazec za izbris iz razvida in ga pošljite na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Lahko pa ga oddate na istem naslovu tudi osebno, in sicer v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo, od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30. Po prejemu vloge bomo pripravili odločbo in vas iz razvida izbrisali.

Dobro je vedeti

Po prejemu odločbe o izbrisu iz razvida samostojnih novinarjev si uredite odjave na:

 • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
 • Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Pogosta vprašanja in odgovori.

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite elektronski obrazec

- izdelano vlogo natisnite in podpišite ter ožigosajte (če poslujete z žigom)

2. korak

Obvezne priloge: dokumenti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti vlogi za vpis v razvid skladno z Zakonom o medijih in Uredbo o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige:

 1. če ste državljan/-ka Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, če niste pa izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenski jezik;
 2. izjavo, da opravljate novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic (Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige, določa, da posameznik opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju za več kot polovičen delovni čas oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti.);
 3. dokazilo o tem, vam s pravnomočno sodno odločbo ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti (kot dokazilo šteje izjava o tem);
 4. dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo (kot dokazila štejejo kopije ali posnetki člankov, reportaž, intervjujev ter drugih novinarskih zvrsti, ki so bili objavljeni z vašim imenom. Predložiti je treba vsaj 20 navedenih dokazil za obdobje enega leta pred predložitvijo vloge za vpis v razvid in navesti imena medijev, v katerih so bili prispevki objavljeni. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz te alineje šteje tudi potrdilo o objavah oziroma izjava medija, pri katerem novinar dela oziroma z njim sodeluje);
 5. predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev.

Prosimo vas, da k dokumentom, ki so navedeni v točkah od 1 do 5, priložite tudi izjavo, s katero dovoljujete Ministrstvu za kulturo zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za vodenje Razvida samostojnih novinarjev.

Priloga: Izjava o osebnih podatkih.

Pojasnilo o rabi osebnih podatkov.

OPOZORILO

Po prejeti odločbi o vpisu v Razvid samostojnih novinarjev, t.j. s pridobitvijo statusa samostojnega novinarja, si je treba urediti prijavo na:

 1. Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 2. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
 3. Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Namreč, pridobitev statusa samostojnega novinarja je vezana na obvezno sklenitev pokojninskega in invalidskega ter obveznega zdravstvenega zavarovanja ter na podlagi tega na obvezno plačevanje mesečnih obveznosti iz tega naslova.

3. korak

- vlogo in obvezne priloge priporočeno pošljite na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite elektronski obrazec

- izdelano vlogo natisnite in ustrezno ožigosajte

2. korak

Obvezne priloge: dokumenti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti vlogi za vpis v razvid skladno z Zakonom o medijih in Uredbo o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige:

 1. če ste državljan/-ka Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, če niste pa izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenski jezik;
 2. izjavo, da opravljate novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic (Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige, določa, da posameznik opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju za več kot polovičen delovni čas oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti.);
 3. dokazilo o tem, vam s pravnomočno sodno odločbo ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti (kot dokazilo šteje izjava o tem);
 4. dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo (kot dokazila štejejo kopije ali posnetki člankov, reportaž, intervjujev ter drugih novinarskih zvrsti, ki so bili objavljeni z vašim imenom. Predložiti je treba vsaj 20 navedenih dokazil za obdobje enega leta pred predložitvijo vloge za vpis v razvid in navesti imena medijev, v katerih so bili prispevki objavljeni. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz te alineje šteje tudi potrdilo o objavah oziroma izjava medija, pri katerem novinar dela oziroma z njim sodeluje);
 5. predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev.

Prosimo vas, da k dokumentom, ki so navedeni v točkah od 1 do 5, priložite tudi izjavo, s katero dovoljujete Ministrstvu za kulturo zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za vodenje Razvida samostojnih novinarjev.

Priloga: Izjava o osebnih podatkih.

Pojasnilo o rabi osebnih podatkov.

OPOZORILO

Po prejeti odločbi o vpisu v Razvid samostojnih novinarjev, t.j. s pridobitvijo statusa samostojnega novinarja, si je treba urediti prijavo na:

 1. Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 2. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
 3. Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Namreč, pridobitev statusa samostojnega novinarja je vezana na obvezno sklenitev pokojninskega in invalidskega ter obveznega zdravstvenega zavarovanja ter na podlagi tega na obvezno plačevanje mesečnih obveznosti iz tega naslova.

- vlogo in obvezne priloge oddajte v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.